Tiltaksfond

§ 1 Hjemmel:
Lakselv grunneierforenings tiltaksfond er opprettet etter årsmøtevedtak av 29.04.2015. Tiltaksfondet anses av årsmøtet å ligge innenfor Lakselv grunneierforenings formål og/eller daglig drift. Avkastningen til fondet tildeles årlig som 20 % av overskuddet i Lakselv grunneierforening.

§ 2 Formål:
Tiltaksfondet vil støtte lokale tiltak, og personer med tilknytning til elvedalen. Fondet vil prioritere tiltak som går på:
• Å bevare elvedalens kultur.
• Å støtte tiltak og aktiviteter som går på å øke rekruttering til laksefiske og naturbruk blant barn, ungdom og kvinner.
• Å støtte lokale talenter og idrettsutøvere som på en positiv måte representerer Porsanger og Lakselv utad.

§ 3 Støtteformer:
Tiltaksfondet vil kun støtte gjennomføring av aktiviteter. Fondets midler kan ikke brukes som egenkapital.
Tiltaksfondet kan kun støtte inntil 25 % av prosjektets totalkostnad. Budsjett må forelegges fondets sekretær, før fondets styre kan behandle søknaden.
Det skal ikke gis støtte til tiltak som er gjennomført. Normalt skal det helles ikke gis tilskudd til tiltak som er påbegynt.
Det stilles krav til søker at Lakselv grunneierforening tilkjennegis som bidragsyter i reklamemateriell og sluttrapporter.

§ 4 Forvaltning av fondet:
Daglig leder i Lakselv grunneierforening fungerer som fondets sekretær, og foretar saksforberedelser.
Fondets styre er til enhver tid sittende styre i Lakselv grunneierforening. Fondets styre vil avgjøre hver enkelt søknad etter fondets vedtekter.
Fondets styre vil behandle søknadene innenfor fondets vedtekter, og i henhold til midlene som hvert år avsettes til fondet.
Det lages en egen konto for fondet. Fondsmidlene plasseres på konto, slik at de er disponible til enhver tid. Renter på fondet tilbakeføres fondet.

§ 5 Utbetaling av støtte:
Fondets sekretær utbetaler støtte til søker(e) i henhold til styrets behandling. Utbetaling skjer først når vilkårene gitt i fondets vedtekter er oppfylt.
Dersom det oppstår forhold som er i strid med forutsetningene for støtten, kan fondets leder avgjøre at støtten skal avkortes og kreve støtten helt eller delvis tilbakebetalt. Søkeren har plikt til å varsle sekretær om slike forhold.

§ 6 Årsrapportering:
Sekretær skal hvert år presentere oversikt over fondets aktivitet. Årsrapporten skal inneholde regnskap, prosjektoversikt og en vurdering av hvorvidt støtten er i tråd med fondets vedtekter.

§ 7 Vedtektsendring:
Vedtektsendringer foretas av årsmøtet i Lakselv grunneierforening.

§ 8 Oppløsning:
Årsmøtet i Lakselv grunneierforening kan vedta oppløsning av fondet. Gjenværende midler i fondet vil bli tilført egenkapitalen til Lakselv grunneierforening.