Dokumenter og brosjyrer

Informasjonsbrosjyre og fiskeregler

Information brochure and fishing regulations

Yleistietoa, säännöt ja kartat

Hvilke forhold påvirker overlevelse og atferd hos gjenutsatt laks

Skjellprøver fra laksefisk

Scale samples from salmonids

Suomunäytteet lohikaloista

NINA Minirapport SalCaRe (spagetti- og radiomerkeprosjektet)

Driftsplan Lakselvvassdraget 2008 – 2012

Sturdy scale of salmon weights A5 lengde-vektskala

Masteroppgave Esten Sødal Skullerud 2012

Villaksplakat

Salmopedia håndbok